Regulamin

Regulamin 

Fundacja „dla ludzi” informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach WWW nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług, świadczonych użytkownikom serwisu WWW, klientom i partnerom. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 

Aktualizacja informacji zawartych na stronach WWW dokonywana jest okresowo, jednak Fundacja „dla ludzi” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji. Jednocześnie Fundacja „dla ludzi” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. 

Fundacja „dla ludzi” nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik stron WWW. Fundacja „dla ludzi” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika. 

Niniejszy Regulamin w sposób wyczerpujący i wyłączny określa: 

1. Wyjaśnienie: 

Wskazane poniżej słowa użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie z nadanym im poniżej znaczeniem:

 Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest Fundacja „dla ludzi”

 Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują. 

 Strona internetowa zamieszczona pod adresem internetowym https://dlaludzi.org/, na który składają się wszelkie elementy właściwe serwisom internetowym. 

 Formularz Rejestracyjny – formularz służący do rejestracji usługobiorcy sługi, dostępny na stronie internetowej. 

 Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez usługodawcę, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nie elementy, takie jak: serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie. 

 Konto użytkownika – indywidualny dostęp danego użytkownika do Aplikacji, określany przez login, hasło, poziom uprawnień oraz termin ważności konta, tj. datę, po której dostęp do Aplikacji zostanie danemu użytkownikowi zablokowany. 

 Login – stworzone przez użytkownika lub Administratora, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika, mające formę adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z usługi. 

 hasło – stworzony przez użytkownika lub Administratora ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z sługi. 

 Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach usługobiorcy, służące do komunikacji z sługą. 

 użytkownik – osoba wprowadzona do systemu jako Współpracownik. 

2. Informacje ogólne 

 Przed rozpoczęciem użytkowania serwisu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Korzystania z tej strony będzie uznane za akceptację warunków Regulaminu. Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy wydawcą serwisu a użytkownikiem.

 Fundacja „dla ludzi” zawiadamia i zastrzega, że informacje zawarte na stronach www firmy nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług świadczonych użytkownikom strony 

internetowej Fundacja „dla ludzi”, czyli Klientom i Partnerom Fundacja „dla ludzi”. Dane te zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych i odbiorcą danych obsługującym stronę internetową jest Fundacja „dla ludzi”, ul. Św. Brata Alberta 120, 42-200 Częstochowa, tel. 698 872 279, fundacjadlaludzi@gmail.com 

Dane będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu. 

4. Dostęp do serwisu 

 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany oferowanych przez nas usług bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów od nas niezależnych serwis jest niedostępny w dowolnym czasie lub na dowolny okres; 

 Od czasu do czasu, możemy ograniczyć dostęp do niektórych części serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją serwisu; 

 Informacje takie jak kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje przyznane użytkownikowi w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować jako poufne i nie należy ich ujawniać osobom trzecim. 

 Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, jeśli naszym zdaniem doszło do naruszenia jakiegokolwiek punktu z postanowień niniejszych warunków. 

 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające ze zwykłej omyłki w przygotowanych informacjach lub zmieniających się przepisach prawa dla danego kraju. 

 Korzystanie z usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których usługa została dostosowana. 

 Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej. 

5. Zasady korzystania z serwisu 

Zabronione jest: 

 Stosowanie jakiejkolwiek części materiałów serwisu bez uzyskania licencji na to od nas lub naszych licencjodawców; 

 Kopiować, reprodukować, dystrybuować, publikować, ściągać, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów z tej strony, z wyjątkiem dopuszczonych powyżej; 

 Zamieszczać link do serwisu z jakiejkolwiek innej strony internetowej bez uzyskania naszej pisemnej zgody. 

 Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji. 

 Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub użytkowników, którym umożliwił dostęp do Aplikacji i ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych wraz z zakończeniem korzystania z usługi. 

 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu/

6. Odpowiedzialność za zamieszczone informacje i ogłoszenia. 

 Artykuły zawarte w materiale na tej stronie są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione straty wynikających z opieranie się na treści publikowanych materiałów. 

 W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym wyraźnie wyklucza: 

 Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogą być domniemane w ustawie, prawo zwyczajowe lub prawa słuszności 

 Odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu, w tym 

między innymi odpowiedzialności za: 

o utratę dochodów lub przychodów; 

o poniesione straty gospodarcze; 

o utratę zysków lub korzyści z zawartych umów; 

o utratę przewidywanych oszczędności; 

o utraty danych; 

o utraty wartości firmy; 

o stracony czas; 

o za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, będące wynikiem czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były do przewidzenia. 

7. Materiał dostarczony i stworzony przez osoby trzecie. 

 Nasz serwis może zawierać materiał dostarczony i stworzony przez osoby trzecie, w tym innych użytkowników strony. Możemy wyłączyć odpowiedzialności za naruszenia prawa wynikające z błędu, pominięcia lub nieścisłości takiego materiału i nie ponosimy odpowiedzialności za taki materiał. 

8. Linki odsyłające do innych witryn 

 Wszystkie zamieszczone linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody które mogą wyniknąć z korzystania z informacji tam publikowanych. 

9. Materiały dostarczone przez Użytkownika 

Przesyłając materiał (tekst, grafika, itp.) do nas: 

 Udzielasz nam automatycznie nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej licencji na użytkowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i przedstawianie takich materiałów (w całości lub w części) na całym świecie i / lub włączenia go w inne prace w dowolnej formie, mediów lub technologii znanej obecnie lub stworzonej w przyszłości, przez cały okres obowiązywania praw, które mogą występować w takiej treści, 

 Odstępujesz od wszystkich praw moralnych do tych materiałów. 

 Przyjmujesz do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do publikowania materiałów dostarczonych przez Ciebie jeśli naruszają w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin lub sprzeczne są z obowiązującymi normami etycznymi i zasadami dobrego wychowania 

 Zgadzasz się nie zamieszczać materiałów: 

o które mogą być odebrane jako: oszczercze, obraźliwe, obelżywe, mogące wzbudzać nienawiść rasową, dyskryminujące, bluźniercze, pornograficzne, z naruszeniem zaufania lub prywatności 

o Nie są Twoją własnością lub nie posiadasz stosownego pozwolenia/licencji na ich publikację które zawierają treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. 

o które zachęcają do postępowania uznawanego za przestępstwo, podstawy do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób sprzeczne z obowiązującym prawem 

o które są technicznie szkodliwe (w tym bez ograniczeń : wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe składniki lub dane, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie). 

10. Ochrona danych i prywatności 

 Wszystkie przetwarzane informacje zgodne są z naszą Polityką Prywatności 

 korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie dane dostarczone przez Ciebie są prawdziwe. 

 usługodawca zobowiązuje się do świadczenie sługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie sługi spowodowane: 

a) nie spełnieniem Wymagań Technicznych koniecznych do korzystania, 

b) działaniem osób trzecich, 

c) przyczynami niezależnymi od usługodawcy. 

 usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i za utracone korzyści ani szkody pośrednie. 

 W ramach świadczenia usługi usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia usługi 

11. Prawa autorskie 

 Zawartość strony www Fundacji „dla ludzi” (również Regulamin) jest przedmiotem praw autorskich, Fundacji „dla ludzi.

 Sposób korzystania z zawartości serwisu One Energy S.A., w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła. 

 Każdy inny sposób korzystania z zawartości serwisu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu komercyjnym, jest zabronione. 

 Naruszenie praw autorskich Wydawcy w jakimkolwiek innym zakresie skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia przez naruszającego kary za bezumowne korzystanie z utworów w wysokości 1 (słownie: jeden) PLN za każdy znak publikacji, co do której nastąpiło naruszenie praw autorskich wydawcy (znakami są:, znaki interpunkcyjne, litery, cyfry i znaki specjalne). Jeżeli naruszenie praw autorskich wydawcy następuje na wielu polach eksploatacji, kara należna jest Wydawcy za każde pole eksploatacji oddzielnie.