Trauma prenatalna

Traumatyzacja okresu prenatalnego dotyczy najwcześniejszych doświadczeń człowieka i przeważnie obejmuje traumę bazową. Ładunek emocjonalny towarzyszący zdarzeniom takim jak spotkanie plemnika i komórki jajowej, ruch zarodka w jajowodzie, zagnieżdżenie w ściance macicy, czy przemieszczanie płodu w drogach rodnych determinuje sposób reagowania na kolejne doświadczenia w życiu. Terapia traumy prenatalnej polega na swoistej podróży w czasie (regresji), tam gdzie wszystko się zaczęło, do łona matki, do pierwotnych traum które nas prekodowały. Jeszcze raz przyjdzie nam zmierzyć się z bolesnymi doświadczeniami, które były naszym udziałem podczas życia płodowego, czyli na ponownym przeżyciu tych dramatycznych chwil, ale tym razem z pozycji dorosłej psychiki.

Prekodowanie to niejako wdrukowanie pierwszych doznań, doświadczanych jeszcze w łonie matki. Jak pisze prof. Stanislav Grof, „wspomnienie narodzin zapisuje się w naszej pamięci w najdrobniejszych szczegółach, aż do poziomu komórkowego i ma głęboki wpływ na nasz rozwój psychiczny”. Zatem wszystko czego doświadczamy w prenatalnym okresie ma wpływ na nasze wyobrażenie o samym sobie, o świecie, o życiu. Obraz który dane nam będzie ujrzeć po raz pierwszy, staje się wzorcem, czy też matrycą dla naszego postrzegania świata i niejednokrotnie determinuje sposób kształtowania relacji, zdrowie, czy rozwój psychiczny.

Jakkolwiek wiele szkół psychoterapeutycznych podnosi temat traumy prenatalnej, poszerza świadomość i szkoli w tym zakresie osoby zajmujące się na co dzień świadczeniem pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, pedagogicznej itd., to okazuje się, że nie zawsze są to metody skuteczne, gdyż najczęściej leczą skutki, a pierwotna przyczyna pozostaje nie rozpoznana.

 

Metoda terapii traumy prenatalnej Macieja Żbika

Metoda terapii traumy prenatalnej Macieja Żbika

Praca z traumatyzacją prenatalną jest próbą sięgnięcia do bazowej traumy, czy też rdzenia COEX-u jak określa to prof. Stanisław Grof, czyli pierwszego doświadczenia, które przygotowało nas do określonego sposobu interpretacji kolejnych doświadczeń.

Wszelkie dysfunkcje dotyczące środowiska wewnątrzmacicznego m.in. nieprawidłowości w budowie oraz funkcjonowaniu pępowiny czy niewłaściwy skład płynów owodniowych, a potem skurcze mięśni, które w fazie poprzedzających poród są jak wielka prasa miażdżąca dziecko – to wszystko składa się na pierwsze doświadczenia, które są naszym udziałem.

Chociaż nie uświadamiamy sobie tych wszystkich wspomnień to one w nas żyją. Zostają jednak wyparte do nieświadomości. A każdy obiekt w nieświadomości, chociaż niepostrzegany świadomie żyje w nas, jest częścią każdego z nas i chce żyć, ponieważ cały człowiek chce żyć. Te wszystkie negatywne doświadczenia z tego okresu składają się na to co nazywamy traumatyzacją prenatalną.

Ścieżka terapeutyczna, którą opracował podczas wieloletniej terapii własnej Maciej Żbik wynika z osobistego uleczenia samego jej twórcy. Jest to sprawdzona metoda terapii, oparta na ponownym doświadczeniu przez Klienta traumatyzujących zdarzeń.

Roczny kurs zawodowy

Kurs składa się z 12 zjazdów oraz egzaminu certyfikacyjnego. Ponadto przewidziane są także spotkania online poświęcone analizie snów oraz omówieniu zadanych lektur i materiałów filmowych.

Nabór kandydatów

II edycja rocznego kursu „Terapia traumy prenatalnej (neonatalnej, okołonatalnej) metodą Macieja Żbika jest aktualnie w trakcie.

Nabór do edycji III odbywa się w trybie ciągłym, a rozpoczęcie zajęć jest planowane na koniec 2022 roku.

Roczny kurs "Trauma prenatalna"

Fundacja dla ludzi organizuje roczny kurs pn. „Trauma prenatalna (okołonatalna, neonatalna) metodą Macieja Żbika”. Jest on adresowany do osób zainteresowanych przejściem własnego głębokiego procesu terapeutycznego, obejmującego regresję do najwcześniejszych doświadczeń okresu prenatalnego, oraz uzyskaniem praktycznych kompetencji umożliwiających prowadzenie terapii traumy prenatalnej metodą opracowaną przez Macieja Żbika. Doświadczenie zawodowe uczestnika kursu obejmujące pracę w zawodzie np. psychologa, terapeuty, pedagoga, psychiatry, jest przydatne, ale nie jest wymagane.

Maciej Żbik tak mówi o kursie:

„Jak pisał Carl Gustav Jung „wyłącznie proces psychiczny manifestuje się w życiu zewnętrznym”. Roczny kurs „Trauma prenatalna” to propozycja dla osób, dla których życie wewnętrzne jest ważniejsze, niż jego kompensacja czyli życie zewnętrzne, materialne.

Według mnie bycie dobrym terapeutą oznacza przejście przez proces swojej transformacji wewnątrzpsychicznej. To głęboka potrzeba i gotowość do konfrontacji z własnymi urazami i zranieniami, odwaga do ujawnienia ich, przeżycia i uleczenia. Wyłącznie zraniony uzdrowiciel można stać się skutecznym terapeutą dla innych.”

Ważne informacje dla kandydatów:

Decydując się na udział w Kursie zawodowym traumy prenatalnej należy mieć na uwadze, że jest to przedsięwzięcie o szerokim spektrum oddziaływania.  To sięgnięcie do bardzo głębokich warstw wewnątrzpsychicznych. To dotknięcie i doświadczenie obszarów wewnątrz nas, do tej pory niewidzialnych, ale silnie oddziałowujących i kreujących nasz obraz i odbiór świata.

Uczestnicy kursu przejdą przede wszystkim przez własny głęboki proces terapeutyczny sięgający do traumatyzacji prenatalnej. Niejednokrotnie.

Dla większości kursantów będzie to bardzo trudne i bolesne doświadczenie. Szczególnie natury psychicznej. Ulegnie bowiem zmianie lub legnie w gruzach dotychczasowy światopogląd, zbudowany na pierwszych doświadczeniach (w łonie matki), które chociaż nie świadome wówczas, żyły w nas i stały się częścią naszej tzw. rzeczywistości.

Najbardziej istotne zagadnienia wchodzące w zakres kursu, wskazane przez uczestników poprzedniej edycji:

– Ciało a Psyche – ciało jako wewnątrzpsychiczna manifestacja.
– Struktura psychiki – wprowadzenie do psychologii Carla Gustava Junga
– Archetypy i Symbole w życiu człowieka
– Terapia – holistyczny wymiar
– Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki traumatyzacji.
– Rozdziały prenatalne. Omówienie faz rozwojowych płodu.
– Transpersonalny wymiar psychiki.
– Trauma – formowanie zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych
– Trauma bazowa/ trauma źródłowa – metody dotarcia.
– Pamięć prenatalna.
– System skondensowanych doświadczeń (COEX), a kompleksy psychologiczne.
– Oddech – sztuka oddychania podczas procesu.

Zajęcia praktyczne/ ćwiczenia:
– Praca z filtrami (postrzeżenie/doświadczenie jak własne kompleksy wpływają na postrzeganie siebie, innych, otaczającego świata/rzeczywistości– „czyli przez jakie okulary patrzę na świat”).
– Praca ze snem. Analiza marzeń sennych (symboliczne życie człowieka) rozumienie i rozpoznawanie symboli (Archetypy i symbole) – wymiar transpersonalny; znaczenie snu; struktura snu; interpretacja (amplifikacja, redukcja)
– Terapeutyczne i diagnostyczne znaczenie snu/ materiał służący do pracy z traumą prenatalną
–  Wywołanie procesu prenatalnego; wejście w proces prenatalny; wybudzenie traumy prenatalnej (metody). Sposoby pracy (dysfunkcje, wzmocnienia, łańcuszek traumatyzacyjny, trauma bazowa).
– Jak doświadczamy traumy prenatalnej, rekcje ciała i informacje płynące z ciała/  somatyka
–  Praca z wybudzoną traumą prenatalną (wprowadzenie klienta/ wejście w proces,  przebieg procesu, współodczuwanie z klientem/ rozpoznanie typu traumy/ fazy (etapu) (trymestr czy akcja porodowa)
– Samodzielne przeprowadzenie procesu z klientem/ ćwiczenia
– Dotarcie do własnej traumy prenatalnej/ proces.

Informacje organizacyjne:

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU TERAPII TRAUMY PRENATALNEJ (minimalny zakres – nie spis treści)
A. CZĘŚĆ OGÓLNA
Transpersonalność, a Transpersonalizacja.
Archetypy i Obrazy Archetypowe –  różnice etniczne
Funkcje obrazu Archetypowego
Archetyp i Cień z pozycji Ego (dostępność, filtrowanie, paradoksalność etc.)
Przeniesienie i        przeciwprzeniesienie jako techniki: diagnostyczna i terapeutyczna
Zraniony uzdrowiciel: modele i funkcje w terapii prenatalnej
Prekodowanie: mechanizm i funkcje
Modele wzmocnieniowe

B. CZĘŚĆ TECHNICZNA
Przebieg ciąży porodu i połogu biologiczny i psychiczny
Techniki wybudzania Traumy Prenatalnej
Diagnoza Traumy Prenatalnej z materiału  sennego
Odróżnianie symboliki archetypowej od obrazów Traumy Prenatalnej
Techniki pracy z materiałem prenatalnym
Zastosowanie aktywnych kanałów komunikacyjnych w diagnostyce i terapii traumy prenatalnej           (Czucie, kinestezja, obraz, inne)
Komendy w terapii: modele i znaczenie
Moment przerwania sesji
Ryzyka sesji prenatalnej dla klienta
Ryzyka sesji prenatalnej dla terapeuty

  • Organizatorem kursu zawodowego pn. „Trauma prenatalna (okołonatalna, neonatalna) metodą Macieja Żbika” jest Fundacja „dla ludzi”. Zajęcia prowadzone są przez Macieja Żbika.
  • Program kursu obejmuje 240 godzin grupowej edukacji w zakresie terapii, nakierowanej na uzyskanie praktycznych kompetencji w zakresie terapii traumy prenatalnej.
  • Metody pracy w trakcie zajęć kursu nakierowane są na doświadczenie, a nie wiedzę teoretyczną.
  • Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie akceptacji kandydatury przez prowadzącego oraz zawarcie umowy.

II edycja rocznego kursu „Terapia traumy prenatalnej (neonatalnej, okołonatalnej) metodą Macieja Żbika jest aktualnie w trakcie. Nabór do edycji III odbywa się w trybie ciągłym, a rozpoczęcie zajęć jest planowane na koniec 2022 roku.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: Magdalena Mioduszewska tel. 889 260 803 lub fundacjadlaludzi@gmail.com